nhận máy treo logo.đã read và format mà e nó vẫn không tỉnh, a/e forum ai có máy read full dùm e vs ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]