Insert USB Cable to Switched ON Phone
MCU SW : V 06.15 25-11-11 RM-607 (c) Nokia
PPM SW : V 06.15 25-11-11 RM-607 (c) Nokia V
CNT SW : v_0596684 V 06.15 25-11-11 RM-607 (c) Nokia
Product : C1-01
Platform: Infineon Quantum
Prd.Code:
Bpr.Code:
Mod.Code:
Prod.Sn : 0
RFIC Ver: 96
LCD Type: TPO
BT MCM : 19b5-22012
BT Id : 2C D2 E7 6F 96 55
CAM Prim: NI00CS0000040C213402_XXXXXX (DCC Mismatch)
IMEI : 353799-04-268764-0
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 000000000004000-0
SL Var : 00003537990426876400
SL Aux : 000B0000
HW Sig : FCCD3B8949ECC4D3
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Data Corrupted
Provider: Not Found


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]