Anh em tải nhớ Thanks là động lực cho em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tham gia cộng đồng Note 3 trên Facebook
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

--------------------------------------------------
Thông tin rom : LamlazyROM_AndroidPacker_N9002-1.0
ROM OS Version: 5.0 Lollipop
ROM Kernel: Linux 3.4.0...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]