link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
key:!x-liMVMW3NGyWd-4aTwiT2TCymkyYR1ud8NsViR3BXo
rom nay chay ok cả masstel và viettel n470[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]