Nhận máy Sạc không báo gì.. chân sạc là chân ngược... Ae làm theo hình khi không có chân sạc Của máy nhé :trasua:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]