HTC One M7 Sprint hboot 1.57, s-off, Unlock sim 4.4.2 + Tiếng việt ok


version-bootloader: 1.57.0000
product: m7_wls

version-main: 5.03.651.3
modelid: PN0720000
version-misc: PVT SHIP S-OFF

C:\adb>cmd

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\adb>fastboot oem rebootRUU

... INFOStart Verify: 0

OKAYC:\adb>fastboot flash zip 5.03.651.3_firmware_ota.zip

sending 'zip' (39885 KB)... OKAY

writing 'zip'... INFOzip header...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]