ai có sơ đồ máy này cho e xin với ạ máy xạc ko báo gì mới quá kiếm sơ đồ mà chưa thấy có


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]