em đang có cây máy khách nạp tiếng việt mà trên mạng bán nhưng em không có đủ điểm xin các ae giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]