- Quay tay 1 cái múc gạo luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
rant com.sightidea.locale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION <
shell@zx55q05_64:/ $ exit
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb reboot bootloader
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]