Nếu bạn không thể kích hoạt iPhone, iPad, hoặc iPod touch của bạn sau khi cài đặt một bản cập nhật phần mềm
Sau khi cập nhật, bạn có thể thấy màn hình Activation Lock trên iPhone, iPad, hoặc iPod touch của bạn. Nếu bạn nhập ID và mật khẩu Apple của bạn và vẫn không thể đăng nhập, hãy thử các bước sau.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Trong một số trường hợp, những gợi ý mà bạn nhìn thấy trên...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]