minh nhân máy đã sửa mât cap loa trong mât 2 con tu đê cau vao chân xuc ket loa trong gio trưa biêt khăc phuc băng cach nao dê cau loa trong ai đa lam qua xin giup


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]