Samsung E1232B Dual Sim Mã Bảo vệ Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: E1232
Selected com port: COM6
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Sending loader1... OK
Flash ID: 08
Sending loader2... OK
Please wait for patching firmware...
Patch block
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone master IMEI: 35985304073040
Phone slave...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]