AE ai check giúp e con 4s này với. 990000886986092. xem nó nhà mạng nào. thank all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]