Thêm data

Giải Mã, Bẻ Khóa Mạng Sony Xperia Go ST27a thành công


ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001

[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: A99D5676A40EB48F4A284D8925A59601CD5E0B61
FLASH ID: "0045/00000090"
LOADER VERSION: "R5E006"

PHONE IMEI : 3528920xxxxxxx
MODEL (from GDFS): ST27a
SOFTWARE VERSION: 1257-0353_6.1.1.B.1.54
CUSTOM VERSION: 1267-5500_R7G
FILESYSTEM VERSION: ROGERS_6.1.1.B.1.54
Network LOCK : 302370-* [ 7/10 ]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]