nay e nhận con 1280 rơi nước căm sặc k báo gi
e câu đường sặc - thay con r15 - thay con 4 chan lắc cpu - dỏ cpu đong lại
đều no ok
sau 1 hồi ngâm cứu đo đặc cuối cùng cũng ra bệnh
đơn giản ***
hiiii
chia sẻ cho a e ai pýt ui xin dứng chém tội nghiệp e
ai chua pýt like mạnh tí ha
nối tắt 2 đầu e nay ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]