Nokia 107 Nạp Tiếng Việt Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
VBATT Powering Down >
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done

Booting Phone...
CPU ID Response: A200341100
CPU Type: XG110 2.1B
Phone Booted at after First attempt...

************************************************** ****
TIME STARTS HERE
************************************************** ****


Sending PBL 19456 bytes...
PBL Successfully Sent......
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]