như tiêu đề máy bị treo logo ai có rom cho em xin với.
Thank all..................!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]