Các bác chỉ giúp e với
Chú ý : Tiêu đề cần đầy đủ tên máy
Bài post sai box (đã move)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]