e1e mới nhận 1 con e1200t mất mic, nhưng thay mấy cái mic rùi vẫn hok dc, nghe hì gián đoạn hoặc nhỏ, nhờ các bác giúp dùm e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]