link file :

tải file về copy vào bộ nhớ trong và up là có tiếng KINH .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]