Máy bi treo ở chế độ fastboot nhưng vẫn còn vào được download mode nên flash rom 1 phát em nó tỉnh ngay

Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: F320S
Reading info...
Model ID: LG-F320S
IMEI: 356456-05-16xxxxx
Android version: 4.2.2
Battery level: 23%
Mode: Emergency
Initializing flash...OK
SW version: LGF320SAT-00-V21j-SKT-KR-MAR-15-2014+0
LAF Version: 1.0
Product ID: BS05S130806002657
IMEI: 356456-05-16xxxxx
Target operator: SKT...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]