Free Cập nhật tool AIO Ubuntu 8-10-2014

- Cập nhật tool unlock bootloader HTC + Tool gọi hồn Android

- Cập nhật tool rút tự điển tự động từ phone có tiếng việt sẳn.

- Chỉnh lại phần việt hóa gọn hơn nhanh hơn


Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] pass inbox

Hướng dẫn update tool:

- Mở terminal gõ: sudo nautilus

- Vào thư mục tools mở terminal...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]