Như đã nói ở [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
V2.0 tự động:

+ Tool tự nhận dạng Settings chính chủ (vì Settings nó có nhiều trạng thái SettingsProvider, SecSettings,Settings......Nên V1 phải thủ công copy and paste)
+ Cho phép "thêm" thông tin vài dòng mới (V1 chỉ là "sửa" thông tin)
+ Vẫn có thể dùng Tool "sửa" trả về ban đầu như zin, rồi "thêm" thông tin.
+ Nếu sửa rồi mà chưa vừa ý cho sửa lại lần...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]