shesh khắp các diễn đàn ko ai có linh mới giám lên nhờ các huynh ktp mong cac huynh giúp với ạ em đang cần gấp rom gôc dạng bix con sky a830s hung nào có boot em xin với ạem xin cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]