File full dùng repair ok . nạp TV cũng ok , tạo SDC cứu boot cũng all done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model SM-A800I
Model name
Version Android 5.1.1
Changelist 101969629
Build date Thu, 01 Oct 2015 10:36:16 +0000
PDA A800IXXU1AOJ1
CSC A800IOLB1AOJ1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]