Ver 5.0.1 tiếng việt
Link :
Ver 4.4.2 rom gốc có luôn tiếng việt
Link :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]