ROM Gốc Rom stock LG G3 Cat 6 F460 L S K

* KDZ G3 CAT 6 (5.0.1)

  • KDZ F460L 20C ==>>
  • KDZ F460S 20C ==>>
  • KDZ F460K 20C ==>>

* KDZ G3 CAT 6 (4.4.2)

  • KDZ F460L 10I ==>>
  • KDZ F460S 10I ==>>...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]