Hack tk Google J7 không nhận cáp OTG,ko dùng box biếc j hết nha, do máy đả up lên ver cao,và bị samsung fix lổi này,vẫn chiến thuật nhủ cũ nhé nhưng phải thêm chút mắm,đường,bột ngọt......,,,
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]