em đã thay cemara khác rôi restore vẫn thế ạ mong anh em chỉ giùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]