mở mạng samsung galaxy note 5 n920c ok

Mã:
Checking Super user right... true
Initialization AT RIL... OK
Check version... OK
Initializating zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading nv data... OK
Checking NV data... OK
Calculating... OK
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:01)
Freeze code: 74957284
NET lock: 09182917
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung Tool PRO v.24.3
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]