Read code Unlock, Mở Khóa Mạng Samsung Galaxy S6 AT&T thành công

Please wait, generating hash codes file, this can take few minutes... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-G920A
Android version: 5.1.1
Product code: SM2G920AZKAATT
Phone version: G920AUCU3BOJ7
PDA version: G920AUCU3BOJ7
CSC version: G920AATT3BOJ7
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV1.0
Phone S/N: RF8H12C56QW
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20160129
IMEI:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]