TÌNH HÌNH LÀ MÌNH ĐANG CÓ CÂY NOKIA 540 BỊ DÍNH MÃ KHÓA CHỐNG KHÔI PHỤC ĐẶT LẠI . AE NÀO CÓ BÍ QUYẾT CHIA SẺ VS TKS .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]