máy sony z1 cắm máy tính nhận driver bình thương nhưng không nhận sạc, tắt máy cắm sạc nhận hiện pin đang sạc nhưng sạc không vào.. đả thay pin not ok. đường 5v vẩn có.... xin ace giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]