1. Ver này hiện tại chưa root được nên phải build tar no root bằng Ubuntu
  2. Mình đã xin phép Thầy và Thầy đã cho phép nên share cho ace nào chưa có
  3. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
    Click to expand...
  4. Một vài hình ảnh sau khi up...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]