anh em ai co schematic cho ip6 plus cho em xin a.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]