Công cụ cần thiết :ư
1: z3x
2[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]ctoplus

Bước đầu tiên là dow về 4.1. hoặc thấp hơn..sau đó root máy , kết nối với z3x chọn reset efs, sau đó kết nối octoplus write efs , write security ... done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Góp vui AE ... pass mình xin tý điểm ...

Selected model: E210S
Selected port: COM51 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Waiting ADB...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]