cho mình hoi ae trong sơ dô iphon nhưng đường có màu đen đậm va ghi ( vi dụ pp 1v1 ) la đuòng cấp nguồn chi ic phai không và nhưng đường co màu đỏ đậm là đương vbat phai không ? minh tự học lên kiến thưc hạn hẹp mong ae chi giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]