Hướng Dẫn Ghép Sim Mở Mạng Cho iDevices FW IOS 8.1.1 - 8.1.2


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

1/ Thực nghiệm trên iPhone 6 Plush - Restore sạch rồi active bằng sim nhà...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]