nt e m đã thay mic bóc máy + độ mic e72 nhưng không đuợc chỉ nghe thây gió, đo áp chân mic đủ cả. Bác nào làm qua chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]