nt em đã thay mic bóc máy + độ mic e72 nhưng không được chỉ nghe thấy gió, đo áp đủ cả bác nào làm qua giúp em với
nguồn: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]