Model SM-G925T
Model name Galaxy S6 edge
Country USA (T-Mobile)
Version Android 5.1.1
Changelist 5756057
Build date Mon, 30 Nov 2015 01:59:44 +0000
Product code TMB
PDA G925TUVS3DOJC
CSC G925TTMB3DOJC
Download [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]