Mở Mạng Samsung Galaxy S4 Sprint Thành Công

Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SPH-L720T
Android version: 5.0.1
Product code: Not Active
Phone version: L720TVPUCOD2
PDA version: L720TVPUCOD2
CSC version: L720TSPTCOD2
CSC country code: USA
CSC sales code: SPR
HW version: L720T.03
Phone S/N: 00000000000
Modem board: MDM9615M
RF cal date: 2014.09.24
IMEI:
Initialization AT RIL... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]