rom được read bởi miracle crack v2.27A nên chỉ nạp được rom thông qua miracle crack v2.27A. tool crack thì ae seach google [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
load here:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]