Phone type selected : GD570
IMEI : 012276-00-060xxxx
Bluetooth Addr : 8C:54:1D[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]C:F3:C6
Phone version : GD570-MSM260140T-V10g-JUN-04-2010-TMO-US
Compilation info : Jun 4 201014:35:45JUN 04 201022:00:00GD570
----------------------------------------------------------
Unlocking ... OK
Initialing NAND ... OK
Making backup file ... OK
Decrypting security zone ... OK
Checking security ... OK
Writing security zone ... OK
Reseting phone ... OK
======== Process completed ========
Operation time -...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]