Up Thêm data cho 4rum .[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


>>> USB Pinfind No need Hold Mobile Power key...
>>> Scanning Mobile USB Port...
>>> Detecting COM PortCOM6...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]