Galaxy Note 5 N920A đang hoạt động bình thường do nạp tiếng việt mổi khi khởi động lại Note 5 N920A thì không còn nhớ password wifi lý do nạp kernel để root máy & cài tiếng việt hoặc root máy để unlock,Hiện tại Truyền Gsm đã có giải pháp fix lổi wifi cho N920A AT&T Thành Công Vĩnh Viễn..!

Hình ảnh & video chứng minh Galaxy Note 5 N920A AT&T Fix Lổi Wifi + Tiếng Việt Thành Công
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]