Chia sẻ file dump G906k cho ae ai cần sử dụng.

link:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]