Rom Tiếng Việt Samsung Galaxy J7 J700H

Model................SM-J700H
Model name...........Galaxy J7
Country..............Vietnam
Version..............Android 5.1.1
Changelist...........877784
Build date...........Wed, 06 Jan 2016 11:43:21 +0000
Product code.........XXV
PDA..................J700HXXU1APA2
CSC..................J700HOLB1APA1

File :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]