ROM .bin điện thoại Viettel V6501
Trong file download bao gồm 2 phiên bản ROM: ROM .bin và ROM nạp bằng tool.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]