em làm mọi cách kể cả sang nguyên đường loa máy bên kia sang luôn mà cũng không được luôn nhờ anh em giúp đỡ,thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]